Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z nájomného vzťahu medzi nájomcom a spoločnosťou SHINJIN, s.r.o. so sídlom Banský Studenec č. 153, 969 01 Banský Studenec, ktorá je vlastníkom chalupy Zátišie.

Článok I
Zmluvné strany a predmet nájmu

Prenajímateľom je spoločnosť SHINJIN, s.r.o. so sídlom Banský Studenec č. 153, 969 01 Banský Studenec, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 27809/S, IČO: 47 983 604, DIČ: 2120053012, IČ DPH:SK2120053012.

Nájomcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si v súlade s týmito VOP odplatne prenajíma od prenajímateľa predmet nájmu do krátkodobého nájmu.

Predmetom nájmu je Chalupa Zátišie vrátane priľahlých pozemkov, t.j. nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci Banský Studenec, v katastrálnom území Banský Studenec, evidované na LV č. 205, a to konkrétne rodinný dom súpisne číslo 153 postavený na pozemku parcela registra „C“ č. 1230/1 o výmere 250 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcela registra „C“ č. 1230/1 o výmere 250 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcela registra „C“ č. 1230/2 o výmere 263 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcela registra „C“ č. 1231 o výmere 1329 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parcela registra „C“ č. 1237/2 o výmere 559 m2, druh pozemku: záhrada.

Článok II
Rezervácia

1. Pred uzavretím nájomnej zmluvy nájomca vyplní a doručí prenajímateľovi rezervačný formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke prenajímateľa www.meditacnecentrum.sk (ďalej len „internetová stránka“). Nájomca v rezervačnom formulári uvedie najmä

a) svoje meno, priezvisko a bydlisko, ak je fyzickou osobou, a názov a sídlo, ak je právnickou osobou,

b) počet osôb, ktoré budú predmet nájmu užívať (ďalej len „oprávnené osoby“),

c) e-mailovú adresu a telefónne číslo,

d) a vyznačí začiatok a koniec doby, na ktorú chce nájomnú zmluvu uzavrieť, pričom minimálna doba nájmu sú tri kalendárne dni.

2. Po odoslaní rezervačného formuláru je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi nájomné a finančnú zábezpeku v zmysle podmienok podľa čl. IV týchto VOP.

3. Ak nájomca doručí prenajímateľovi riadne vyplnený rezervačný formulár a uhradí nájomné a finančnú zábezpeku v určenej výške, a  prenajímateľ s uzavretím nájomnej zmluvy súhlasí, písomne potvrdí nájomcovi prijatie rezervácie.

4. V prípade, ak prenajímateľ nesúhlasí s uzavretím nájomnej zmluvy, oznámi túto skutočnosť nájomcovi a vráti mu prijaté peňažné úhrady v lehote do 48 hodín odo dňa ich prijatia na bankový účet, z ktorého ich prijal.

5. Odoslaním rezervácie nájomca potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnom rozsahu.

Článok III
Zmluva o nájme

1. Zmluva o nájme medzi prenajímateľom a nájomcom (ďalej len „zmluva“) vzniká okamihom doručenia písomného oznámenia prenajímateľa nájomcovi o potvrdení rezervácie.

2. Zmluva o nájme sa spravuje týmito VOP a ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3. Na základe zmluvy prenajímateľ odovzdáva nájomcovi do krátkodobého užívania predmet nájmu v zmysle týchto VOP a nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi nájomné v zmysle podmienok podľa týchto VOP.

4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie uvedené v rezervácii nájomcu, ktorá bola zo strany prenajímateľa potvrdená.

Článok IV
Nájomné a finančná zábezpeka

1. Výška nájomného je určená cenníkom prenajímateľa, ktorý je zverejnený na internetovej stránke prenajímateľa. V sume nájomného je zahrnutá odplata za nájom ako aj všetky plnenia spojené s užívaním nájmu. V sume nájmu nie je zahrnutý miestny poplatok za ubytovanie.

2. Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi nájomné navýšené o 50 %, pričom táto navýšená suma predstavuje sumu finančnej zábezpeky, ktorá sa nájomcovi vráti po skončení nájmu v plnej výške, ak nenastane skutočnosť uvedená v bode 3 tohto článku.

3. Ak nájomca spôsobí na predmete nájmu škody, je prenajímateľ oprávnený použiť sumu finančnej zábezpeky za účelom odstránenia škody a uvedenia veci do pôvodného stavu. Ak je výška spôsobenej škody vyššia ako poskytnutá suma finančnej zábezpeky, nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi zostávajúcu časť škody v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy prenajímateľa na jej zaplatenie.

4. Sumu finančnej zábezpeky, príp. jej nespotrebovanú časť prenajímateľ vráti nájomcovi v lehote do 48 hodín od dňa ukončenia nájmu na bankový účet, z ktorého toto plnenie prijal.

Článok V
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prenajímateľ odovzdá nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na riadne užívanie.

2. V súvislosti s užívaním predmetu nájmu sa prenajímateľ zaväzuje zabezpečovať pre nájomcu realizáciu služieb nevyhnutných pre riadne plnenie účelu zmluvy, a to dodávku tepelnej a elektrickej energie, úžitkovej vody, údržbu, odvoz a spracovanie odpadu.

3. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu ani prenechať predmet nájmu do užívania tretej neoprávnenej osoby.

1. Nájomca bude užívať predmet nájmu za účelom organizovania kultúrno-spoločenských akcií a bývania.

2. Nájomca je povinný dodržiavať tieto VOP, verejný poriadok, všeobecne záväzné právne predpisy, bezpečnostné, protipožiarne a hygienické predpisy. Nájomca sa zaväzuje prijať účinné opatrenia zabezpečujúce dodržiavanie uvedených povinností zo strany všetkých oprávnených osôb.

3. Nájomca zodpovedá za bezpečnosť, ochranu zdravia a majetku všetkých oprávnených osôb.

4. Nájomca a oprávnené osoby sú povinné správať sa slušne a disciplinovane tak, aby svojim konaním nepoškodzovali predmet nájmu, neohrozovali svoju bezpečnosť a zdravie a bezpečnosť iných osôb.

5. Nájomca o oprávnené osoby nie sú oprávnené používať nebezpečné materiály alebo látky.

6. Nájomca a oprávnené osoby nesmú vykonávať žiadne zmeny a zásahy do technických zariadení.

7. Nájomca o oprávnené osoby musia rešpektovať zobrazené pokyny a výstražné označenia.

8. Nájomca o oprávnené osoby sú povinné zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by v neprimeranej miere zvyšovali hlučnosť a prašnosť, znečistenie ovzdušia či odpad.

9. Nájomcovi a oprávneným osobám sa zakazuje vstupovať do predmetu nájmu pod vplyvom omamných a iných návykových látok.

10. Nájomcovi a oprávneným osobám sa zakazuje v interných priestoroch predmetu nájmu fajčiť, používať otvorený plameň a zakladať oheň a sú povinní správať sa tak, aby nedošlo k vzniku požiaru.

11. Nájomca v plnom rozsahu zodpovedá za ním spôsobenú škodu na predmete nájmu a túto je povinný odstrániť buď uvedením veci do pôvodného stavu na vlastné náklady alebo náhradou vzniknutej škody v peniazoch. Nájomca zodpovedá za škodu na predmete nájmu aj v tom prípade, ak je táto spôsobená ktoroukoľvek oprávnenou osobou alebo inou osobou, ktorá sa počas doby nájmu zdržiavala v predmete nájmu s jeho súhlasom, hoci i konkludentným. Lehota na náhradu škody v peniazoch je 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy prenajímateľa nájomcovi.

12. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu nevyhnutných opráv vecí a zariadení nachádzajúcich sa v predmete nájmu a v prípade potreby umožniť prenajímateľovi vstup do predmetu nájmu za účelom realizácie opravy.

13. Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ ako aj útvary policajného zboru a záchranné zložky integrovaného záchranného systému môžu v prípadoch bezprostredného ohrozenia majetku, zdravia či života osôb, vstúpiť do predmetu nájmu na nevyhnutnú dobu a to aj bez prítomnosti nájomcu.

14. Nájomca je povinný kedykoľvek umožniť prenajímateľovi vstup do predmetu nájmu za účelom zistenia, či ho nájomca užíva v súlade s týmito VOP.

15. V prípade skončenia zmluvy je nájomca povinný vypratať predmet nájmu najneskôr v posledný deň doby nájmu a predmet nájmu vrátiť prenajímateľovi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na bežné opotrebenie.

Článok VI
Zánik nájmu

1. Nájom zaniká

a) uplynutím doby, na ktorú bol dojednaný,
b) dohodou zmluvných strán a to k dohodnutému dňu,
c) zánikom nájomcu, a to ku dňu jeho zániku,
d) vtedy, ak sa predmet nájmu bez zavinenia zmluvných strán stane nespôsobilý na dohodnuté užívanie a to ku dňu udalosti, ktorá takúto nespôsobilosť vyvolala,
e) písomným odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán v zmysle bodov 2 až 5 tohto článku.

2. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nájomca napriek upozorneniu prenajímateľa naďalej alebo opakovane neplní povinnosti vyplývajúce z čl. V týchto VOP.

3. Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak prenajímateľ napriek upozorneniu nájomcu neplní povinnosti vyplývajúce z čl. V bod 1 a 2 týchto VOP.

4. Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie, ak to oznámi prenajímateľovi aspoň 30 kalendárnych dní pred dňom začiatku doby nájmu; prenajímateľ vráti nájomcovi prijaté peňažné úhrady v lehote do 48 hodín odo dňa prijatia oznámenia podľa predchádzajúcej vety, a to na bankový účet, z ktorého ich prijal.

5. Ak nájomca odstúpi od zmluvy z iného dôvodu, ako je uvedený v bode 3 tohto článku alebo bez uvedenia dôvodu v lehote kratšej ako vyplýva z bodu 4 tohto článku, zaväzuje sa uhradiť prenajímateľovi zmluvnú sankciu vo výške

15 % zo sumy nájomného, ak oznámi prenajímateľovi odstúpenie od zmluvy 14 až 29 kalendárnych dní pred dňom začiatku doby nájmu,
30 % zo sumy nájomného, ak oznámi prenajímateľovi odstúpenie od zmluvy 8 až 13 kalendárnych dní pred dňom začiatku doby nájmu,
50 % zo sumy nájomného, ak oznámi prenajímateľovi odstúpenie od zmluvy 2 až 7 kalendárnych dní pred dňom začiatku doby nájmu,
100 % zo sumy nájomného, ak oznámi prenajímateľovi odstúpenie od zmluvy v deň začiatku doby nájmu ako aj deň predchádzajúci tomuto dňu.

Prenajímateľ vráti nájomcovi prijaté peňažné úhrady znížené o sumu zmluvnej sankcie v lehote do 48 hodín odo dňa prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy zo strany nájomcu, a to na bankový účet, z ktorého tieto úhrady prijal.

6. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodov 2 a 5 tohto článku zmluva zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Článok VII
Doručovanie písomností

1. Písomnosti podľa týchto VOP sa doručujú osobne do rúk adresáta alebo poštovou doporučenou zásielkou na adresu zmluvnej strany. Poštová zásielka s písomnosťou sa považuje za doručenú, ak

ju adresát prevzal, a to ku dňu prevzatia zásielky,
ju adresát odmietol prevziať, a to ku dňu odmietnutia prevzatia zásielky alebo
sa zásielka vrátila ako nedoručená, a to ku dňu vrátenia zásielky odosielateľovi.

2. Všetky písomnosti podľa týchto VOP možno doručovať aj e-mailom na e-mailovú adresu adresáta, ktorá je odosielateľovi známa a rovnako aj sms-správou odosielanou na telefónne číslo adresáta, ktorá je odosielateľovi známa.

Článok VIII
Platnosť a účinnosť VOP

Tieto všeobecné obchodné podmienka nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 15.1.2022.

 


 

Informácie prenajímateľa v súvislosti so spracúvaním
a ochranou osobných údajov nájomcu, ktorý je fyzickou osobou

1. Prenajímateľ SHINJIN, s.r.o. so sídlom Banský Studenec č. 153, 969 01 Banský Studenec, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.27809/S, IČO: 47 983 604 ako prevádzkovateľ spracúvajúci osobné údaje nájomcu, tohto informuje, že v súvislosti s rezerváciou nehnuteľností a uzatvorením a plnením zmluvy o nájme bude spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo a e-mailový kontakt.

2. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy o nájme.

3. Účelom spracúvania a zhromažďovania osobných údajov nájomcu je vedenie vzájomnej písomnej a ústnej komunikácie medzi zmluvnými stranami a splnenie účelu zmluvy o nájme nehnuteľností vo vlastníctve prenajímateľa.

4. Osobné údaje nájomcu sa spracúvajú v písomnej forme a v elektronickej forme v informačnom systéme prenajímateľa.

5. Osobné údaje nájomcu sa spracúvajú a uchovávajú od okamihu ich poskytnutia zo strany nájomcu do

a) uplynutia zákonnej doby uloženia, ak ide o osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrneho záznamu alebo elektronického registratúrneho záznamu, alebo do

b) ukončenia zmluvy o nájme, ak ide o osobné údaje uvedené v elektronickom informačnom systéme prenajímateľa.

6. Osobné údaje nájomcu nebudú spracúvané automatizovaným spôsobom, nebudú poskytnuté tretím osobám ani iným príjemcom a nebudú prenášané do tretích krajín.

7. Osobné údaje nájomcu bude spracúvať prenajímateľ a jeho zamestnanci.

8. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má nájomca nasledovné práva:

požadovať od prenajímateľa prístup k jeho osobným údajom, ktoré sú spracúvané, získať od prenajímateľa potvrdenie o tom, či tento spracúva osobné údaje, ktoré sa týkajú jeho osoby a informácie o zdroji, z ktorých tieto osobné údaje získal, o účele a kategórii spracúvaných osobných údajov, o identifikácii príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania osobných údajov;
požadovať od prenajímateľa, aby tento bez zbytočného odkladu opravil nesprávnosť jeho osobných údajov, ktoré spracúva;
požadovať od prenajímateľa, aby tento po ukončení spracúvania osobných údajov alebo po uplynutí zákonom stanovenej doby archivácie vymazal všetky osobné údaje nájomcu, ktoré spracúva v súvislosti s plnením zmluvy o nájme,
získať od prenajímateľa osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte ako aj právo preniesť tieto ďalšiemu prevádzkovateľovi;
požadovať od prenajímateľa, aby tento obmedzil spracúvanie osobných údajov nájomcu, ak namieta správnosť osobných údajov alebo ak spracúvanie jeho osobných údajov je nezákonné;
podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania o ochrane osobných údajov za účelom zistenia, či pri spracúvaní jeho osobných údajov došlo k porušeniu jeho práv alebo iných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.

9. Nájomca môže uplatňovať svoje práva uvedené v bode 7 prostredníctvom poštovej zásielky adresovanej na adresu sídla prenajímateľa alebo e-mailom na e-mailovú adresu: boris@meditacnecentrum.sk.